Алексей – архитект син на Христо от Хаджийски род НАЙДЕНОВИ

Alexey – architect Son of Hristo From the Hadzhi family NAYDENOVI

F18-26/ 2021.07.25

Блазон: Щит Върху лазур в сребърен обков, обърнато на дясно крилато, златно морско конче. Държи сребърен кръст-котва с пет рубина и меч.

Надшлемник Златен замък с три кули. Средната е с червен покрив.

Намет Лазур, подплатен със злато.

Девиз „Pete, Crede, Dabo“

Приет: самовъзприет от армигера.

Консултанти: д-р Ст. Антонов и д-р Йован Йоновски

Хералдически проект и дизайн арх. Алексей Найденов

Волута Спираловиден, елемент, свързан с професията на дедите и Армигера - продължител на Родовите традиции. Непрекъснато развитие на познанието и уменията.

Замък свързан с максимата „Моят дом – моя крепост„

Девиз в превод от латински: „Искай, ВЯРВАЙ, Ще ти се даде“

ТИНКТУРА: Злато Християнски добродетели. Вяра щедрост и милосърдие.

Лазур Великодушие и богат душевен мир. Чувство за дълг.

Сребро Мъдрост, благородство и нравствена чистота.

Червено Любов, лоялност, чест и смелост.

F18-26/ 2021.07.25

Blazon:

Helmet Or castle with three towers. The middle one has a gules roof.

Mantling Lazur, lined with or.

The motto „Pete, Crede, Dabo“

Assumed: 2021.

Consultants:

Dr. St. Antonov and Dr. Jovan Yonovski

Heraldic project and design

arch. Alexey Naydenov

Volute: Spiral, an element associated with the profession of the ancestors and Armigera – a continuation of the Family traditions. Continuous development of knowledge and skills.

Castle related to the maxim "My home – my fortress”.

Motto translated from Latin."Ask, BELIEVE, It will be given to you”.

TINCTURE: Or Christian virtues. Faith generosity and mercy.

Azure Generosity and rich peace of mind. A sense of duty.

Argent Wisdom, nobility, and moral purity.

Gules Love, loyalty, honour, and courage.

Компютърен дизайн: д-р Кристина Борисова

Computer design: Dr. Kristina Borisova

Значение:

Небе – Олицетворява силата на Божественото над всичко земно. Място за усъвършенстване на духа и съзнанието.

Море – Пречистваща сила, безмилостна като съдбата. Учи ни да приемаме нещата такива, каквито са, да се радваме на мига и малките дарове на живота.

Морско конче – Традиционалист. Неподвластно на бурите. Изключителна загриженост за потомството. Носи щастие.

Крила – Полет на мисълта. Въображение и артистичност. Афинитет към изкуството, естетиката и красотата

Кръст-котва – Пристан, надежда. Спасение чрез силата на Вярата. Предците са ваятели декорирали църкви поклонници на Божи гроб.

Меч – Застъпник на истината и онеправданите. Заложено е и в името АЛЕКСЕЙ – Человек божий.

Symbolism:

Sky – Embodies the power of the Divine over all earthly. A place for perfecting the spirit and consciousness.

Sea – Purifying force, ruthless as fate. It teaches us to accept things as they are, to enjoy the moment and the small gifts of life.

Seahorse – Traditionalist. Unaffected by storms. Extreme concern for the offspring. Brings happiness.

Wings – Flight of thought. Imagination and artistry. Affinity for art, aesthetics and beauty.

Cross-anchor – Pier, hope. Salvation by the power of Faith. The ancestors were sculptors who decorated churches and worshipers of God's tomb.

Sword – Advocate of truth and the unjust. It is also embedded in the name ALEXEY-Man of God.